Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams  nuo 1 metų iki 5 (6) metų, kol vaikui bus pradėtas teikti priešmokyklinis ugdymas. Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal vaikų lopšelio – darželio “Nykštukas” patvirtintą ugdymo programą (žr. čia – darželio programa22-25 ) ir pagal parengtą metinį grupės ugdomosios veiklos planą.

Veiklos  vaikams organizuojamos pagal vaikų amžių, gebėjimus, 2 savaičių laikotarpiui, arba projektiniu metodu – mėnesiui arba ilgesniam laikotarpiui.

Vaikai ugdomi  patirtiniu ir steam metodu,  keliant  iššūkius, hipotezes, ieškant atsakymų į klausimus, problemų sprendimų,  bendradarbiaujant, dirbant grupelėmis, komandomis, taikant inovacijas, skaitmenines technologijas ir kt.

Vaikų pasiekimai ir pažanga vertinami  pagal 18 pasiekimų sričių el. dienyne “Mūsų darželis”.