Vaiko (-ų) priėmimas į Ukmergės vaikų lopšelį – darželį “Nykštukas” organizuojamas vadovaujantis Vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes tvarkos aprašu (plačiau – Priėmimo-tvarka), kuris reglamentuoja vaikų priėmimą į Ukmergės rajono savivaldybės mokyklas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvų (globėjų) prašymų pateikimą ir jų įforminimą, grupių komplektavimą, informacinės sistemos (toliau – IS) „Vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes“ funkcionavimo principus. 

Tėvai (globėjai) norėdami, kad  vaikas (-ai) lankytų ugdymo įstaigą, jungiasi prie  www.ukmerge.lt, pasirenka  Vaikų darželiai ir spaudžia Ukmergės rajono savivaldybė. Tėvai (globėjai)  užpildo nustatytos formos elektroninį prašymą priimti vaiką (-us) į mokyklą.

Tėvai (globėjai), neturintys galimybės užpildyti prašymo internetu, nustatytos formos prašymą pateikia mokyklos darbuotojui, atsakingam už mokyklos IS duomenų tvarkymą. Šis darbuotojas sudaro galimybę tėvams (globėjams) prisijungti prie IS, konsultuoja tėvus (globėjus) dėl prašymo registravimo arba pats užregistruoja prašymą.

Prašymus dėl vaikų priėmimo, galima pateikti į vieną arba kelias mokyklas.

 Prašyme nurodoma:

1. vaiko vardas ir pavardė, asmens kodas, deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta;

2. tėvų (globėjų) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

3. pageidaujama vaiko priėmimo į mokyklą data;

4. pirmumo teisę suteikiančios priežastys (jei tokios yra);

5. specialioji pagalba (jei reikalinga);

6. patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi.

IS elektroniniai prašymai registruojami nuolat.

Prašymai, kuriuose pateikta netiksli informacija arba nurodomi ne visi duomenys, neregistruojami.

 Įregistravus elektroninį prašymą, informacinė sistema automatiškai suteikia vaikui unikalų kodą, informuoja tėvus ( globėjus) apie sėkmingą registraciją, o vėliau elektroniniu paštu- apie vaiko priėmimą į mokyklą.

Informacinėje sistemoje tėvams (globėjams) suteikiama teisė pagal unikalų vaiko kodą patikrinti informaciją apie pageidaujančiųjų lankyti mokyklą vietą eilėje ir sudaroma galimybė formuluoti paklausimus dėl vaikų priėmimo į grupes

Grupės komplektuojamos teisės aktų nustatyta tvarka pagal vaikų amžių ir poreikius kasmet iki kovo 1 d. (tikslinamos iki rugsėjo 1 d.), ikimokyklinio ugdymo grupės, esant laisvų vietų, papildomos per mokslo metus.

Ugdyti(s) pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas priimami vaikai tik pasitikrinę sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka.