Ukmergės vaikų lopšelio – darželio “Nykštukas” nuostatai reglamentuoja Ukmergės vaikų lopšelio – darželio “Nykštukas” teisinę formą  priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą, vykdomas švietimo programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, ir jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, mokyklos lėšas, jų naudojimo tvarką, ir finansinės veiklos kontrolę, mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

Plačiau susipažinti su įstaigos nuostatais- NUOSTATAI   2020