Ukmergės vaikų lopšelio – darželio “Nykštukas” darbo tvarkos taisyklės nustato Mokyklos darbo tvarką, reglamentuoja darbuotojų ir  administracijos tarpusavio santykius darbo procese.

Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais įstatymais ir nutarimais, Ukmergės rajono tarybos sprendimais, Ukmergės rajono administracijos direktoriaus įsakymais ir Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ Nuostatais. 

Darbo tvarkos taisyklės – tai bendro pobūdžio reikalavimų, draudimų, leidimų rinkinys, kuris taikomas visiems darbuotojams. Jų tikslas – daryti įtaką darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis elgesiui, stiprinti darbo drausmę, užtikrinti gerą ugdymo ir darbo kokybę, gerinti Mokyklos darbuotojų ir visuomenės santykius, užtikrinti tvarką Mokykloje ir palaikyti darbo drausmę.

Šių Taisyklių nuostatos taikomos ir privalomos visiems Mokyklos darbuotojams. Už šių Taisyklių įgyvendinimą atsakingas direktorius. Šių Taisyklių nevykdymo atvejai fiksuojami raštiškai, aptariami su darbuotoju ir atsižvelgiama metinio vertinimo metu, nustatant pareiginės algos kintamąją dalį.

Susipažinti plačiau – darbo tvarkos taisykles