Covid – 19 valdymas

Dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo ugdymo
įstaigose atšaukus ekstremalią situaciją

 

Tolesnės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonės

Šiuo metu turimais duomenimis, COVID19 liga (koronaviruso infekcija) gali būti valdoma kaip kitos per orą plintančios užkrečiamosios ligos, todėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinė priežiūra ir valdymas integruojami į gripo ir kitų ūmių virusinių kvėpavimo takų valdymo sistemą. Atsižvelgiant į tai, nuo 2022 m. gegužės 1 d. COVID-19 liga (koronavirusoinfekcija) nebelaikoma ypač pavojinga infekcija, o perkeliama į pavojingų užkrečiamųjų ligų sąrašą.

Izoliavimas

Privalomas izoliavimas sergantiesiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) nebebus taikomas. Gydytojo sprendimu pacientas bus laikomas pasveikusiu, jei 24 val. pacientas nebekarščiuos ir susilpnės kiti simptomai arba atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę. Iki pasveikimo, simptomus turintiems asmenims nerekomenduojama vykti į darbą, ugdymo įstaigą,kitas viešas žmonių susibūrimo vietas. Sąlytį turėjusių asmenų ir keliautojų izoliavimas nebus organizuojamas, nebent būtų pritaikytos atskiros priemonės plintant naujai pavojingai SARS-CoV-2 viruso atmainai.

Ugdymo paslaugų organizavimas

Nebelieka ugdymo paslaugų organizavimo būtinąsias sąlygas reglamentuojančių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų. Teikiant ugdymo paslaugas turi būti laikomasi visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) reikalavimų: Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“,patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22d. įsakymu Nr. V313  „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

Daugiau informacijosRaštas-1

 

Sąlytis su COVID-19 sergančiuoju asmeniu ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir pirminio profesinio ugdymo įstaigose – DARBUOTOJAMS

 

Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą?

Kaip elgtis, jei sąlytį turėjote su sergančiuoju?

 

 

 

Izoliacijos pasikeitimai nuo 2022 m. Sausio 17 dienos

 

 

Periodinis testavimas ir izoliacijos algoritmas nuo lapkričio 17 dienos

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 20 d. Nr. V-2111

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“:

 1. Pakeičiu 1.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.8. Jeigu administracija iš darbuotojo, vaiko ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistą, atsakingą už atvejų ir protrūkių epidemiologinės diagnostikos vykdymą švietimo įstaigoje (toliau – VSB specialistas), bendradarbiauti su VSB specialistu nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;“.

 1. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.1. kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, atsižvelgiant į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikimą raštu, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu nustatomas savivaldybės teritorijoje esančios švietimo įstaigos (-ų) visos ar dalies veiklos ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigos veiklos sustabdoma ir (ar) joje mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu;“.

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys

 

Svarbiausi žingsniai mokykloje nustačius COVID-19 atvejį

https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-primena-svarbiausius-zingsnius-mokykloje-nustacius-covid-19-atveji?fbclid=IwAR3pBW7q9vfwpj1XsBpVTqmOP4AHL51eUY6PzS0VHwm6eo5v7Nqu-BAekW8

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1553

Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

SPRENDIMAS

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.2.1.1 papunkčiu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, bei siekdamas užtikrinti
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

 1. Įpareigoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų (toliau – ugdymo paslaugos) teikėjus organizuoti ugdymo paslaugas laikantis šių reikalavimų:

1.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos turi būti vykdomos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo:

1.1.1. vaikai turi lankyti nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla turi būti vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos. Esant pagrįstam poreikiui grupės gali būti performuojamos. Tokiu atveju grupės turi būti sudaromos ne trumpesniam kaip 2 savaičių laikotarpiui;

1.1.2. darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais, neturėtų kontakto su vaikais;

1.1.3. skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas turi būti ribojamas, jei kontakto išvengti neįmanoma, turi būti ribojamas kontakto laikas ir išlaikomas saugus atstumas;

1.1.4. vaikai turi būti maitinami grupės patalpose. Jei grupės patalpose nėra sąlygų organizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje, vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas. Po kiekvienos grupės bendra valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma;

1.1.5. bendros veiklos kelioms vaikų grupėms negali būti organizuojamos. Jei įstaigoje yra bendrų patalpų (kūno kultūros, muzikos salių ar pan.), po kiekvienos grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos;

1.1.6. turi būti maksimaliai išnaudotos galimybės ugdymą organizuoti lauke. Jei lauke vykdomos kelių grupių veiklos, tarp grupių turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.

1.2. Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys ugdymo paslaugų teikimo vietoje uždarose patalpose dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje, kitiems asmenims veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį).

1.3. Jei organizuojamos kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, jos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu turi būti vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai.

1.4. Prie įėjimo į ugdymo įstaigą tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir kitiems asmenims turi būti pateikta informacija apie:

1.4.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.4.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo uždarose patalpose;

1.4.3. draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.5. Šalia įėjimo į įstaigą ar į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas, turi būti būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje, pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).

1.6. Vaikus atlydinčių asmenų sveikatos būklė turi būti stebima (turi būti sudarytos sąlygos matuoti(s) kūno temperatūrą). Turi būti užtikrinamas visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklės vertinimas. Vaikai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kiti požymiai, nurodyti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje negali būti priimami.

1.7. Darbuotojų sveikata turi būti stebima:

1.7.1. turi būti sudarytos sąlygos matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą atvykus į darbą.

1.7.2. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi nedelsiant apleisti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo patalpas. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją.

1.8. Jeigu administracija iš darbuotojo, vaiko ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;

1.9. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

1.10. Ugdymo paslaugų teikimo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo). Turi būti sudaryta galimybė darbuotojų rankų dezinfekcijai (tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (https://bit.ly/3f13Bf1).

1.11. Kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui.

1.12. Ugdymo paslaugų teikimo patalpos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://bit.ly/3hGFqV4).

1.13. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neturi būti įleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie palydi / pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas. Jei nevykstant ugdymo procesui įstaigos patalpos yra panaudojamos kitoms reikmėms, turi būti užtikrinama, prieš prasidedant ugdymo procesui patalpos būtų išvėdintos, išvalytos ir dezinfekuotos, laikantis šio sprendimo 1.12 papunktyje nurodytų rekomendacijų.

 1. Įpareigoti vaikų vežimo organizatorius ir vykdytojus, užtikrinti priemonių, nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 31 d. sprendimu
  Nr. V-1251 „Dėl viešojo transporto bei keleivių vežimo specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais paslaugų teikimo sąlygų“, laikymąsi.
 2. Įpareigoti visus vyresnius nei 6 metų asmenis ugdymo paslaugų teikimo vietoje  uždarose patalpose dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir jos teritorijoje, kitiems asmenims veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip patneįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį).
 3. Nustatyti, kad laikoma, jog švietimo įstaigoje (-ose) įvestasinfekcijų plitimą ribojantis režimas:

4.1. kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, atsižvelgiant į NVSC teikimą raštu, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu nustatomas savivaldybės teritorijoje esančios švietimo įstaigos (-ų) visos ar dalies veiklos ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigos veiklos sustabdoma ir (ar) joje mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu;

4.2. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, nustatomas visos ar dalies švietimo įstaigų veiklos ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigų veiklos sustabdoma ir (ar) jose mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.“

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys

 

Ukmergės vaikų lopšelio-darželio “Nykštukas” darbuotojų ištyrimo testais ir skiepijimo organizavimo tvarkos aprašas

 

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO RĖŽIMO TAIKYMO UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE IR PRADINIO UGDYMO KLASĖSE

2020 m. gruodžio 8 d. Nr. 13-2274

Ukmergė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3.1. papunkčiu ir 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2544 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3.1. papunkčiu, atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2020 m. gruodžio 7 d. raštą Nr. (10-24 16.1.17 E)2-124388 „Dėl siūlymo taikyti infekcijų plitimą ribojantį rėžimą“ bei siekdamas suvaldyti / sumažinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje:

 1. N u s t a t a u, kad:

1.1. rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, pradinio ugdymo klasėse (toliau – ugdymo įstaigos), esant COVID-19 ligos išplitimo pavojui, įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas;

1.2. švietimo veikla ugdymo įstaigose stabdoma ir ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu nuo 2020 m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 22 d.

 1. Į p a r e i g o j u Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vadovus:

2.1. užtikrinti vaikų priežiūros grupės (-ių) veiklą vaikams, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti kontaktiniu būdu nuo 2020 m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 22 d.

2.2. vykdyti visus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento nurodymus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių taikymo;

2.3. užtikrinti, kad ugdymo įstaigų darbuotojai, vaikai, turėję sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), operatyviai atliktų tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, taip pat užtikrinti, kad šie darbuotojai, kol gaus neigiamą tyrimo atsakymą, laikytųsi Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-1335 redakcija);

2.4. užtikrinti ugdymo įstaigų patalpų valymą ir dezinfekciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis dėl sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros įstaigų patalpų dezinfekcijos (kai galimas užteršimas SARS-CoV-2 virusu) bei rekomendacijomis dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijai.

 

Administracijos direktorius                                                       Darius Varnas

 

 

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU

2020-12-08 Nr. 13-2278

 Ukmergė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,  Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu,  Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr.  1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3.1  papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr.V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr.V-2544 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3.1 papunkčiu, atsižvelgdamas  į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2020 m. gruodžio 7 d. raštą Nr.(10-2416.1.17E)2-124388 ,,Dėl siūlymo taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą“ nuo 2020 m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 22 d. imtinai: 

 1. Įpareigoju

1.1.Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vadovus užtikrinti, kad ugdymas mokyklose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio (pradinio ugdymo individualizuotą), pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas būtų vykdomas nuotoliniu  būdu;

1.2.Švietimo pagalbą, teikiamą švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų, organizuoti nuotoliniu  būdu;

2. Pavedu Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vadovams:

2.1.organizuoti vaikų priežiūros grupes vaikams, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti kontaktiniu būdu. 2.2.į vaikų priežiūros grupes priimti vaikus, kurių tėvai pateikė prašymą dėl ugdymo įstaigos lankymo poreikio ir pažymą iš darbovietės, liudijančią, kad tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu.

3.Laikyti netekusiu galios Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 27 d. įsakymą Nr. 13-2160 ,,Dėl ugdymo proceso organizavimo karantino metu“.

4. Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gruodžio 9 d.

Administracijos direktorius                                                                                                                              Darius Varnas

 

Kaip sumažinti pavojų užsikrėsti koronavirusais

Atsižvelgdami į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į NVSC šiais būdais:
tel. nr. 8 5 2124098
el. paštu 
info@nvsc.lt
arba  
užpildant formą  http://nvsc.lrv.lt/covid-19

Jeigu šiemet lankėtės Kinijoje ar Šiaurės Italijoje ir grįžę pajutote simptomus, panašius į gripo, kreipkitės į bendrąjį pagalbos centrą tel. 112.

Kilus klausimų dėl naujojo koronaviruso galima skambinti NVSC visą parą: +370 618 79984, +370 616 94562

Daugiau informacijos https://nvsc.lrv.lt/ ir http://sam.lrv.lt/ tinklapiuose.