Mokykla yra įsikūrusi netoli miesto centro. Šalia Mokyklos yra įvairūs objektai – turgavietė, veterinarijos klinika, prekybos centras „Triratukas“, dvi laikraščių leidyklos-  „Gimtoji žemė“ ir  „Valdo leidykla“, Švietimo pagalbos tarnyba, Meno mokykla,  kiek toliau – Senamiesčio progimnazija, Senamiestis, Laisvės paminklas, kultūros centras, Švč. Trejybės bažnyčia, paštas, muziejus, biblioteka ir kt.  Minėti objektai skatina vaikus pažinti juos supančią aplinką ir susipažinti su įvairių profesijų žmonėmis, padeda vaikams suvokti jų ypatumus. Taip pat miesto centre esantis piliakalnis padeda vaikams stebėti ir tyrinėti natūralią gamtą visais metų laikais.

Mokykloje teikiama kvalifikuota logopedo ir spec. pedagogo pagalba. Organizuojamas neformalusis papildomas ugdymas – išnuomotose patalpose vyksta mokami  krepšinio užsiėmimai, organizuojami robotikos užsiėmimai.

Mokykloje sukaupta didelė patirtis ugdant sveiką ir saugią gyvenseną. Dalyvaujame respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje, tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje „Zipio draugai“, kuri skirta 5–7 metų vaikams. Ši programa siekia gerinti emocinę vaikų savijautą, padėdama jiems įgyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Taip pat įgyvendiname Kimochi ikimokyklinio ugdymo programą. „Kimoči“ (japoniškai „kimochi“ reiškia „jausmas“) – tai ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. „Kimoči“ programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti.

Mokykla dalyvauja ir „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose” programoje. Siekiama, kad vaikai ne tik gautų šviežių vaisių ir daržovių, pieno produktų, kurie reikalingi visaverčiam vaikų augimui, bet ir ugdytųsi sveiko maitinimosi įpročius.

Nuo 2020 metų rudens įstaiga prisijungė prie  projekto “Sveikatiada”.  Tai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.  Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu ugdytiniai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien vaikai, bet ir mokytojai, mokyklų ir darželių administracijos darbuotojai bei tėvai.

Nuo 2020 m. taip pat dalyvaujame Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte “Lietuvos mažųjų žaidynės”. Projekto tikslas – ugdyti 1-7 m. vaikų fizinį raštingumą, pritaikant naujai sukurtą fizinio raštingumo modelį ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams Lietuvoje.
Projekto uždaviniai:
1. Parengti ir vykdyti reguliarius virtualius fizinio raštingumo ugdymo užsiėmimus ikimokyklinio ugdymo įstaigose (ne mažiau 3 k/sav.)
2. Organizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą ir pozityvias patirtis skatinančius renginius (festivalius).
3. Supažindinti Lietuvos ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogus su fizinio raštingumo ugdymo metodika.

Nuo 2021 metų įstaiga dalyvauja ilgalaikiame projekte “Sveikata visus metus”, kurio tikslas padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą.

Mokykla yra akredituota savanorius priimanti organizacija.

Taip pat dalyvaujame Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamame Mokyklų edukacinių erdvių konkurse. Esame ne tik dalyviai, bet ir nugalėtojai.

Mokyklos viena iš prioritetinių ugdymo sričių – fizinio aktyvumo raiška, sveika gyvensena bei ekologinis ugdymas ikimokykliniame amžiuje. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos (toliau Mokytojos) tikslingai organizuoja judėjimą, siekdamos ugdyti fizines vaiko ypatybes (lankstumą, vikrumą, ištvermę, greitumą, judesių koordinaciją, pusiausvyrą).  Mokytojos siekia, kad kiekvienas vaikas pratintųsi pajusti kūno ir atskirų jo dalių judėjimo kryptį, derintų rankų ir kojų judesius, gebėtų orientuotis erdvėje, įvaldytų pagrindinius judėjimo įgūdžius, kurie įgyjami žaidžiant įvairius žaidimus, bėgiojant, išdykaujant, lenktyniaujant.

Mokykloje sudarytos tinkamos sąlygos vaikų fizinei veiklai: įrengta sporto salė, erdvė plokščiapėdžių korekcinei mankštai, veikia vidaus ir lauko braidžiojimo baseinėliai, yra pakankamai priemonių aktyviai vaikų veiklai. Siekdamos, kad sėkmingai plėtotųsi vaiko fizinis aktyvumas, mokytojos:

  • žaidžia įvairius žaidimus, kuriuose dominuoja visi pagrindiniai judesiai: ėjimas, bėgimas, šuoliai, mėtymai, laipiojimas, pusiausvyros pratimai;
  • sistemingai moko vaikus  vis sudėtingesnių judesių, dažnai keičiant sąlygas – lengvinant ar pasunkinant. Judesius atliekant iš įvairių pradinių padėčių, keičiant judesių atlikimo kryptį, amplitudę, greitį;
  • Naudojasi įvairaus dydžio, formos, svorio priemonėmis, tai ugdo gebėjimą diferencijuoti judesių parametrus, pajausti erdvę, suvokti laiko trukmę;

  

Įstaiga turi:

  • atskirą sporto salę, kurioje vyksta kūno kultūros užsiėmimai, sportiniai renginiai;
  • muzikos salę, kurioje organizuojami muzikiniai užsiėmimai vaikams, koncertai, edukacijos, renginiai;
  •  valgyklą, kurioje vaikai valgo (išskyrus ankstyvojo amžiaus grupes).

  

Mokykloje įrengta relaksacijos salytė, kuri padalinta į keletą erdvių: vienoje iš jų –  akvariumas, papūgėlės, terariumas su vėžliu, įvairių gėlių, įrengta IKT zona su interaktyvia lenta, kompiuteriu, kopijavimo ir laminavimo aparatais, šviesos stalais, mini futbolo žaidimo staliukais, vieta „Žaliasis pasaulis“ su  enciklopedijomis, plakatais, pažintinėmis knygomis, planšetėmis, jų pagalba  nuskenavus QR kodus galima susipažinti su įstaigoje gyvenančiais vabzdžiais, apžiūrėti juos iš arčiau per padidinamuosius stiklus. Toje pačioje salytėje yra  erdvė  ir  vaikų kūrybiniams, konstrukciniams žaidimams bei vaikų tyrinėjimams ir atradimams.

   

Yra įrengtas sensorinis kambarys (Pagal Ukmergės rajono savivaldybės  2019-2021 metų projektą „Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio reguliavimui“). Kuriame yra burbulų vamzdis, terapinis asmeninės erdvės namelis, šviečiančio pluošto užuolaida, pakabinamas maišas lizdas, muzikinis takelis, šviesos molbertas, šviečiantys kubai, sensorinė kolekcija ir kt. priemonės, padedančios stimuliuoti vaikų pojūčius – klausą, regą, uoslę, skonį ir lytėjimą. Siekiama sukelti pozityvius pojūčius, motyvuoti mokytis, padėti atsipalaiduoti ir nusiraminti.

   

Įkurta bibliotekėlė darželio koridoriuje, kurioje vaikai gali ne tik skaityti ir vartyti įvairias knygutes, bet erdvė tinkama ir vaikų poilsiui, kūrybai.

Lauko aikštelės pritaikytos visuminiam vaiko ugdymui(si). Daug sportinių medinių įrenginių, dengtos smėlio dėžės, vaikams įrengtos poilsio zonos, mobilių  gyvūnų siluetų nuorodos su pavadinimais į erdves, įrengtas kalnelis žiemos ir vasaros pramogoms, pasodintas aviečių labirintas, pasakų parkelis. Gamtinė aplinka dėkinga vaikų stebėjimams ir tyrinėjimams. Įrengta tyrinėjimo erdvė su vandens tyrinėjimo tiltu, Žalioji klasė, lauko aikštelėje palikta natūrali pieva tyrinėjimams ir stebėjimams. Įrengta įrengtas pėdučių mankštos takelis plokščiapėdžiams, pritvirtinta balansavimo virvė lavinti pusiausvyrai ir koordinacijai.

Vaikų ekologinių ir gamtosauginių vertybių formavimui darželyje įrengtas šiltnamis, lysvė ir mini daržas, teritorijoje augantys medžiai pažymėti pavadinimų kortelėmis, sukabintos knygos su pagrindine informacija apie medžius ir  siūlomomis užduotimis.

Mokykla bendradarbiauja su Ukmergės Miškų urėdija, Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Policija, Senamiesčio pagrindine mokykla, Ukmergės Sporto centru, Jonavos lopšeliais-darželiais „Saulutė“ ir „Pakalnutė“, Molėtų lopšeliu-darželiu „Saulutė“, Anykščių lopšeliais-darželiais „Eglutė“ ir „Žiogelis“, Viešąja įstaiga „Vaiko labui“ bei įgyvendina projektus  su Lietuvos ugdymo įstaigų „ Nykštukas“ sambūriu „Po Nykštuko kepure“. 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos Mokyklai priklauso Rečionių ikimokyklinio ugdymo skyriaus, “Bitučių” grupė (toliau “Bitučių” grupė), įsikūrusi Rečionių kaime. “Bitučių” grupė nuo Mokyklos nutolusi apie 5 km.  Grupę lanko vaikai nuo 1,5 iki 7 metų, penkias dienas per savaitę, nuo 7.30 val. iki 18 val. Nuo 2023 metų Rečionių grupėje ugdymo procese  taikomi Valdorfo pedagogikos elementai.

“Bitučių” grupė įsikūrusi gamtos prieglobstyje – netoliese žaliuoja Bergo ąžuolų giraitė, Kurėnų ežeras, todėl ugdytiniai turi galimybę pajusti gamtos grožį, stebėti gamtos reiškinius, mokosi mylėti, saugoti gamtą.

Grupė – erdvi, tenkinanti pagrindinius vaikų poreikius, turinti savo atskirą miegamąjį ir valgyklą. Lauko aplinka tenkina vaikų tyrinėjimo, pažintinius, fizinio aktyvumo poreikius. “Bitučių” grupė turi erdvią sporto salę, pritaikytą aktyviai sportinei veiklai ir  muzikos salę – muzikiniams užsiėmimams.