PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (plačiau – Priešmokyklinio ugdymo programa (nuo 2022 09 01)), kuri  nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos buvo atnaujinta. Programa apibrėžia priešmokyklinio ugdymo paskirtį, tikslą ir uždavinius, ugdomas kompetencijas, pasiekimų sritis, ugdymo(si) turinio gaires, pasiekimų lygių požymius ir vaikų pasiekimų vertinimą.

Programos paskirtis:

1. sudaryti prielaidas vaiko individualių galių plėtotei, kiekvieno vaiko pažangai, sukurti lygias galimybes įvairių poreikių vaikams pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje;

2. užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio dermę siekiant ir įgyvendinant ugdymo tikslus, uždavinius, taikant į vaiką orientuoto ugdymo metodus, vaiko kompetencijų augimą skatinančius pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus;

3. padėti mokytojui, švietimo teikėjo vadovui, savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (dalyvių susirinkimui), bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais), švietimo pagalbos specialistais užtikrinti kokybišką ir inovatyvų Programos vykdymą, teikiant savalaikį grįžtamąjį ryšį vaikui, tėvams (globėjams), ugdymo įstaigos administracijai ir kitiems su vaiko ugdymu susijusiems asmenims.

Programa siekiama atliepti 5–6 metų vaikų interesus, puoselėti jų gerovę ir tenkinti kiekvieno vaiko individualius, savitus poreikius bei galimybes. Įgyvendinant Programą svarbi vaikų žaidybinė, patyriminė veikla, atradimų džiaugsmo ir natūralaus smalsumo apie supantį pasaulį puoselėjimas, nes taip sudaromos sąlygos vaikams ugdytis Programoje numatytas kompetencijas.

Programoje kompetencijos ugdomos integraliai visose ugdymosi srityse ir visose veiklose, kuriose vaikas dalyvauja, siekiant užtikrinti visų kompetencijų ugdymo pusiausvyrą ir dermę. Svarbi ugdymo dalis – vaikų vertybinių nuostatų plėtojimas padedant jiems tapti smalsiems, pasitikintiems savimi, aktyviems, motyvuotiems, drąsiai įgyvendinantiems savo sumanymus, kūrybiškiems, savarankiškiems, atsakingiems.

Programoje išskirtos 6 ugdymosi sritys: gamtamokslinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, meninis ugdymas, visuomeninis ugdymas, sveikatos ir fizinis ugdymas. Visos ugdymosi sritys yra lygiavertės ir ugdomos integraliai su kompetencijomis.

Remiantis kompetencijų raidos aprašu (plačiau – Priešmokyklinio kompetencijų aprašas) yra išskirtos pasiekimų sritys. Jos yra sugrupuotos pagal ugdymosi sritis. Kiekvienoje pasiekimų srityje numatyti pasiekimai suformuluoti atsižvelgiant į vaiko raidos ypatumus ir įgytą patirtį.

Pasiekimai aprašomi 3 pasiekimų lygiais: iki pagrindinio, pagrindinis ir virš pagrindinio. Pasiekimų lygiai skirti formuojamajam vertinimui, t. y., geriau pažinti vaiką, atpažinti jo stiprybes ir tobulintinas sritis, numatyti reikiamą pagalbą vaiko ūgčiai.

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO APRAŠO PAKEITIMAI

PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ANKSTINIMO ASPEKTAI

PRIEŠMOKYKLINUKŲ VEIKLOS, UGDYMAS, ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

 
2023 m. kovo 23 dieną priešmokyklinukų rinktinė grupė dalyvavo  Ukmergės rajoniniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kultūriniame renginyje  “Šoks vaikučiai šokinį”, kurį organizavo vaikų  lopšelio – darželio “Buratinas” bendruomenė. Renginio tikslas – skatinti kūrybiškumą ir domėjimąsi liaudies tradicijomis, išreiškiant gebėjimus per šokį. Mūsų įstaigos vaikai, paruošti meninio ugdymo mokytojos Mildos Dunčienės pristatė šokį “Pliauškutis”.

Nuo 2023 m. sausio 16 dienos Ukmergės vaikų l/d „Nykštukas“ priešmokyklinukai pradėjo lankyti  Pramogų korporacijoje vykstančius laipiojimo užsiėmimus – treniruotes. Jos skatina vaikus ne tik aktyviai judėti, pažinti save ir savo kūną, bet ir lavina orientaciją, problemų sprendimo įgūdžius, stiprina pirštų ir rankų raumenis, pasitikėjimą savimi, moko taisyklingo kvėpavimo, koncentracijos ir žinoma, tikslo siekimo. Net ir nukritus reikia nenustoti bandyti. Priešmokyklinukai turi galimybę patys tuo įsitikinti. Prireikė ne vieno bandymo, kol pavyko pasiekti užsibrėžtų tikslų. Į treniruotę vaikai eina su džiaugsmu ir dideliu noru užlipti kuo aukščiau. Tad po apšilimo mankštos, po užduočių išklausymo, bando dar ir dar kartą. Svarbu, kad tiki ir pasitiki savo jėgomis ir nebijo iššūkių.

 

2022 m. spalio  28 dieną “Gudručių” ir “Pelėdžiukų” grupių  vaikai lankėsi Ukmergės policijos komisariate, kur Ukmergės rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja, bendruomenės pareigūnė Daiva Novikienė visus pakvietė į saugaus eismo pamokėlę. Žiūrėdami mokomuosius filmukus ir klausydami pareigūnės pasakojimų, vaikai prisiminė, kaip reikia saugiai pereiti gatvę, kaip elgtis važiuojant automobiliu, dviračiu, kokiu saugumo reikalavimų laikytis. Daug dėmesio  pareigūnė skyrė pokalbiui apie atšvaitus. Vaikai mokėsi teisingai juos prisisegti, stengėsi įsidėmėti pareigūnės Daivos pamokymus. Visos pamokėlės metu priešmokyklinukai buvo susikaupę, atsakinėjo į klausimus ir patys juos uždavinėjo.  Padėkoję ir atsisveikinę su pareigūne D. Novikiene, vaikai pakeliui dar aplankė ir ligoninės parką – pasivaikščiojo ir išbandė lauko treniruoklius.  Keliaudami atgal į darželį vaikai turėjo puikią galimybę pamokėlės metu gautas žinias  pritaikyti praktiškai ir jas įtvirtinti. 

      

 Spektaklis “Kontis ir Tvarkius”

2022 m. Spalio 20 dieną “Gudručių” ir “Pelėdžiukų” grupių vaikai keliavo į „Šilo“ progimnaziją žiūrėti Alytaus lėlių teatro „Aitvaras“ aplinkosaugos temai skirtą spektaklį „Kontis ir Tvarkius“. Spektaklis sukurtas pagal to paties pavadinimo Aldonos Zinkevičiūtės-Jankauskienės knygą. Tai – pasaka apie didžiulį norą būti reikalingam. Pagrindiniai pasakos veikėjai konteineris Kontis ir peliukas Tvarkius – du draugai, kurie padeda išmestiems žmonių daiktams gyventi toliau ir vėl jaustis laimingiems. Kontis daiktus pažįsta geriau nei žmones ir jis labai nori, kad žmonės nepirktų tiek daug daiktų ir jų neskriaustų. Kontis turi ir daugiau norų, nes norų turėti yra gerai.
Vaikai galėjo atpažinti rūšiavimo konteinerius, aktorių padedami buvo įtraukti į veiksmą. Tai – pirmasis „žalias“ lėlių spektaklis vaikams, įkvepiantis rūšiuoti ir atsakingiau įsigyti naujus daiktus.

   

Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų 5 – 6 metų amžiaus
vaikų projektas „Mąstau, kuriu, pramogų parką turiu“

“Gudručių” ir “Pelėdžiukų” grupės vaikai kartu su mokytojomis Aušra Danieliene ir Rita Jakiene dalyvavo ilgalaikiame projekte “Mąstau, kuriu – pramogų parką turiu” ( plačiau apie projektą – projektas – mąstau, kuriu, pramogų parką turiu), kurį inicijavo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Projektą organizavo ikimokyklinio ugdymo mokytojų organizacinė grupė: Rosita Kasnikauskaitė – grupės vadovė, Ukmergės vaikų lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ mokytoja; narės: Aistė Kviklytė, vaikų lopšelio- darželio,, Eglutė“  vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ mokytoja, Loreta Šeibokienė, vaikų lopšelio-darželio ,,Vaikystė“ mokytoja ir mūsų įstaigos mokytoja  Aistė Narbutavičienė.

Projekto tikslas:

1. Stiprinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų matematinius gebėjimus.
2. Laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti bendradarbiavimo ir problemų sprendimo,
loginio mąstymo įgūdžius;

Uždaviniai:

1. Stiprinti vaikų loginį mąstymą, bendradarbiavimo įgūdžius, problemų sprendimo
kompetenciją.
2. Skatinti komandinį darbą, kūrybiškumą.
3. Plėtoti komunikavimo bei pažinimo kompetencijas.

Projektas vykdytas trimis etapais, nuo 2021 m. spalio 27 dienos iki 2022 m. gegužės 27 dienos.

I ETAPAS – 2021 m. lapkričio 15 d. – lapkričio 26 d. Kiekviena komanda piešė savo svajonių „Pramogų parką“ ant A3 formato popieriaus lapo.  3 – 4   geriausi piešiniai  buvo eksponuojami Klaipėdos g. “Skvero” galerijoje.

II ETAPAS – 2022 m. sausio 10 d. – vasario 4 d. Komandos skaičiavo, matavo ir kūrė „Pramogų parko“ brėžinius. Paskui juos pristatė  “Zoom” platformoje.
 
III ETAPAS – 2022 m. kovo 1 d. – gegužės 10 d. Komandos kūrė „Pramogų parko“ maketus.
 
2022 m. gegužės 17 dieną, Ukmergės vaikų lopšelių – darželių “Buratinas”, “Eglutė”, “Nykštukas”, “Žiogelis”, “Vaikystė”, Užupio pagrindinės mokyklos bei Pabaisko skyriaus ikimokyklinių bei priešmokyklinių grupių vaikai pristatė savo sukurtus “Pramogų parko” maketus  komisijos nariams  – I. Kiseliovai, R. Steponavičienei. J. Zareckui; L. Gerulskienei Ukmergės Kultūros centre.
 
Projektas trukęs 9 mėnesius  padėjo vaikams tobulinti matematinius, bendradarbiavimo ir problemų sprendimo, loginio mąstymo įgūdžius,   bei kūrybiškumą ir komunikabilumą pristatinėjant savo sunkaus darbo rezultatus.
     
 
 

Išvyka į Ukmergės meno mokyklos dailės skyrių

2022 m. gegužės 4 dieną  priešmokyklinių grupių vaikai  lankėsi Ukmergės meno mokyklos dailės skyriuje, kur vyko atvirų durų dienos. Mokytoja Irutė Kiseliova supažindino vaikus su mokykla, su visomis klasėmis ir jose vykstančiais užsiėmimais, pristatė mokinių darbelius, jų piešinius. Kartu aplankė ir mokyklos biblioteką. Mokytoja Jolita Šlepetienė pakvietė vaikus į keramikos kūrybines dirbtuvėles. Čia visi galėjo išmėginti lipdymo technikas, sukurti savo molio dirbinius. Po pietų, vaikai lankėsi pas mokytoją Kristiną Darulienę, kuri paskaičiusi knygelę su vaikais kūrė popieriaus aplikacijas, savo išgalvotus personažus. Diena praėjo turiningai, įdomiai ir kūrybiškai. Dar ilgai vaikai dalijosi įspūdžiais, džiaugėsi savo darbeliais. Grįžę į darželį, pasitelkę įgytas naujas patirtis, vėl kūrė naujus personažus. 

 

Muiliukų gaminimo edukacija

2022 m. Balandžio 12-13 dienomis  vaikų l/d “Nykštukas” priešmokyklinių „Pelėdžiukų“ ir „Gudručių“ grupių vaikai dalyvavo muiliukų gaminimo edukacijoje, kurią vedė Ukmergės kultūros centro Deltuvos skyriaus edukatorė Daiva Stimburienė. Tai visiškai nauja ir labai įdomi patirtis vaikams. Vaikai pamatė ir sužinojo, kaip galima pasigaminti norimos formos, spalvos ir pasirinkto aromato muiliukus. Vaikai patys noriai  tarkavo muilą, pylė  norimo kvapo eterinius aliejus, lašino norimų spalvų dažus. Pagaminę muiliukus, vaikai juos gražiai ir įpakavo. 

 

Susitikimas su rašytoja Neringa Tik

2022 m. Kovo 29 dieną vaikų l/d „Nykštukas“ vyresnieji ugdytiniai ir priešmokyklinukai, toliau tęsdami projektus, skirtus kalbos ir teatrų dienoms paminėti, dalyvavo edukacinėje pasakų pamokoje su rašytoja Neringa Tik. Rašytoja pristatė savo knygeles, parodė dailininko pieštas originalias iliustracijas, papasakojo apie knygos kelią ir parodė, kad kurti pasakas nepaprastai smagu. Ji perkėlė vaikus į magišką pasakų pasaulį, kuriame kiekvienas tapo pasakų herojumi. Vaikai ne tik klausėsi pasakų, bet ir patys jas kūrė. Visi buvo aktyvūs dalyviai ir klausytojai.

   

 

Priešmokyklinukų piešinių paroda “Aš augu Ukmergėj” 

Vaikų l/d „Nykštukas“ priešmokyklinių „Gudručių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikai  2022 m. vasario mėnesį organizavo projektą “Aš augu Ukmergėj”, kurio metu įgyvendino vieną iš veiklų – piešė ir fotografavo Ukmergėje esančius įvairius objektus – bažnyčią, priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, ligoninę ir kt. Vaikų piešiniai iš pradžių buvo eksponuojami darželio viduje, o nuo kovo 4 dienos  paroda buvo eksponuojama  ir netoli darželio esančiame skvere.

 

Edukacija “Užgavėnių kaukės”

2022 m. vasario 25 dieną  priešmokyklinių „Gudručių“ ir „Pelėdžiukų“ gupių vaikai dalyvavo edukacijoje „Užgavėnių kaukės“, kurią vedė jau gerai pažįstamos, nepailstančios Ukmergės kultūros centro Deltuvos skyriaus renginių edukatorės Daiva Stimburienė ir Rasa Laskauskienė. Jos vaikus mokė, kaip patiems pasigaminti kaukes Užgavėnių šventei. Priešmokyklinukai noriai kibo į darbus ir kiekvienas puošė kaukę pagal savo norus. 

 

Edukacija „Atrask ir pažink savo kraštą per archeologiją“

2022 m. Vasario 22 dieną vaikų l/d „Nykštukas“ priešmokyklinukai lankėsi Ukmergės kraštotyros muziejuje ir dalyvavo edukacijoje „Atrask ir pažink savo kraštą per archeologiją“. Muziejininkė, ekskursijų vadovė Aldona Urbaitė  vaikams papasakojo kas yra archeologija ir archeologai, vaikai apžiūrėjo seniausius Ukmergės kraštotyros muziejaus eksponatus. O svarbiausia, kad vaikai patys galėjo pabūti archeologais, kasinėdami atrasti įvairius daiktus, šukes, kaulus. Visi buvo ne tik atidūs klausytojai ir energingi archeologai, bet ir aktyviai domėjosi, uždavinėjo klausimus. 

     

Virtuali edukacinė pamoka „Legendų pilis“

2022 m. sausio 17 – 21 dienomis vaikų l/d „Nykštukas“ vyresnieji vaikai ir priešmokyklinukai dalyvavo virtualioje edukacinėje pamokoje „Legendų pilis“. Jos metu sužinojo pilių atsiradimo istoriją, išgirdo padavimą apie Gedimino pilį, susipažino su senoviniais ginklais, kalbėjo apie Aušros vartus. Visi atliko iš anksto gautas užduotėles, sprendė kryžiažodžius. Vaikai atidžiai klausėsi, jiems buvo labai įdomu, todėl ir pasibaigus pamokėlei dar ilgai diskutavo, aptarinėjo, dalinosi įspūdžiais.

 

Kalėdinė edukacija Ukmergės kraštotyros muziejuje

2021 m. gruodžio 16 dieną vaikų l/d „Nykštukas“ vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių vaikai lankėsi Ukmergės kraštotyros muziejuje, dalyvavo Kalėdiniame edukaciniame užsiėmime. Jo metu muziejininkė Benita Kaselytė papasakojo apie advento laukimo papročius, žaidimus, burtus. Vaikai patys gamino įvairius žaisliukus, eglutes. Laikas prabėgo greitai ir darbingai. Vaikai džiaugėsi savo kūryba ir skubėjo darbelius parodyti savo tėveliams.

    

Žvakių liejimo edukacija

2021 m. Gruodžio 10 dieną,  vaikų l/d „Nykštukas“ priešmokyklinukai dalyvavo žvakių liejimo edukacinėje veikloje „Bitute pilkoji“ . Ukmergės kultūros centro Deltuvos skyriaus renginių edukatorė Daiva Stimburienė daug ir įdomiai papasakojo vaikams apie bites, jų gyvenimo būdą, apie medų ir jo naudą. O edukatorė Rasa Laskauskienė pamokė ir padėjo vaikams išlieti po žvakelę. Visi dirbo susikaupę ir susidomėję. Dar ilgai vaikai dalinosi patirtais įspūdžiais ir džiaugėsi  pagamintomis žvakėmis, žadėjo parsinešti namo ir padovanoti namiškiams.

 

Edukacija “Pažintis su graužikais”

2021 m. Lapkričio 30 d. priešmokyklinukai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Pažintis su graužikais“. Į darželį atvyko Kauno zoologijos sodo darbuotojas, kuris vaikams daug, įdomiai ir linksmai pasakojo apie graužikus, vaikai sužinojo daug įdomių ir naujų dalykų, uždavė  netikėčiausių klausimų. Zoologijos sodo darbuotojas į visus klausimus atsakė, paaiškino, parodė nuotraukas.

Daug džiaugsmo vaikams suteikė pažintis su tikru  triušiuku, jūros kiaulyte, maža pelyte ir laboratorine žiurke. Kiekvienas norėjo paliesti, paglostyti, pašnekinti gyvūnėlius. Vaikus nustebino tai, kad visi  gyvūnėliai turi savo vardus, namelius ir nebijo žmonių. Užsiėmimas buvo labai įdomus, suteikęs daug teigiamų emocijų – po jo vaikai  nenorėjo skirstytis ir dar ilgai dalinosi matytais ir išgirstais įspūdžiais.

Kūrybinės dirbtuvės “Kalėdinis miestelis”

“Pelėdžiukų” ir “Gudručių” priešmokyklinės grupės kartu su mokytojomis ir grupių tėveliais prisijungė  prie Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Ramunės Bakučionienės  “Kalėdinio miestelio” iniciatyvos. Vaikai daugiau nei mėnesį iš molio lipdė įvairius namelius, glazūravo juos. Prie šios iniciatyvos prisijungė ne tik Ukmergės vaikų l/d “Nykštukas” priešmokyklinukai, bet ir dar septynių Ukmergės rajono priešmokyklinių ir ikimokyklinių įstaigų bei specialiosios mokyklos ugdytiniai. Į kūrybinį procesą buvo įtraukti 4-6 metų amžiaus vaikai, jų tėvai. Moliu bei glazūra  ugdymo įstaigas aprūpino Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba (ŠPT).

2022 m. Lapkričio mėnesio pradžioje kartu su Ukmergės ŠPT buvo organizuojami mokymai priešmokyklinio ugdymo mokytojams.  Mokymų metu Ukmergės meno mokyklos Dailės skyriaus mokytoja Jolita Šlepetienė  labai detaliai papasakojo apie darbo su moliu specifiką. Mokytojos pačios pabandė pagaminti namelius bei juos dekoruoti. Po mokymų buvo susitarta dėl namelio dydžio, išskirtinumo, aptarti namelių džiovinimo ir išdegimo procesai.

Gruodžio 11 dieną šviečiantis “Kalėdų miestelis” , gamintas vaikų, mokytojų ir tėvelių rankomis buvo atidarytas.  Jį galima pamatyti pačioje miesto širdyje – Vienuolyno gatvėje – įsikūrusioje galerijoje „Broma”.

Vos tik atidarius  “Kalėdinį miestelį” priešmokyklinukai išskubėjo jo apžiūrėti. Vaikai ieškojo savo gamintų namelių, o kiek džiaugsmo buvo juos atradus.

         

Susitikimas su pareigūnais ir Amsiumi

2021 m. Spalio 20 d. Ukmergės vaikų l/d “Nykštukas” , “Gudručių” ir “Bitučių” gr. ugdytiniai, pasikvietė į svečius bendruomenės pareigūnus. Ugdytiniai įdėmiai klausėsi pareigūnų pasakojimų apie saugų eismą – kodėl reikia segėt atšvaitą, kaip teisingai nešioti, kaip nedera elgtis gatvėje. Vaikai taip pat dalinosi savo žiniomis apie saugų eismą, o susitikimo pabaigoje žinių įtvirtinimui atliko ir įvairias praktines užduotis. Pareigūnų draugas Amsis vaikams įteikė dovanėles ir palinkėjo būti saugiems kelyje.

  

 

Edukacinis užsiėmimas „Jaunasis mokslininkas“

2021 m. Spalio 15 dieną  muzikos salėje priešmokyklinukams vyko bandymų ir eksperimentų edukacinis užsiėmimas „Jaunasis mokslininkas“ . Kaip tikri mokslininkai savo įkurtoje „laboratorijoje“ priešmokyklinukai gavo užduotį ir reikiamas priemones. Visi gamino kvepiančias vonios druskas ir lavos lempą. Vaikams buvo smalsu ir įdomu viską išbandyti patiems. O rezultatai labai džiugino.

    

Edukacija “Skudurinės Onutės”

2021 m. Spalio 12 dieną Ukmergės kultūros centro Deltuvos skyriaus renginių edukatorės Daiva Stimburienė ir Rasa Laskauskienė “Gudručių” grupės ugdytinius mokė pasigaminti “skudurines Onutes”. Vaikai atidžiai klausėsi edukatorių pasakojimo apie tai, kokių priemonių reikės, stebėjo lėlyčių gaminimo eigą ir patys bandė. Su edukatorių ir mokytojų  pagalba rezultatas puikus – kiekvienas vaikas pasigamino sau po lėlytę.

Virtualus renginys – viktorija “Aš gyvenu Lietuvoj”

2020 m. Vasario 15 d. vaikų l/d „Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytojos Rita Jakienė, Aušra Danielienė ir Lauryna Kaminskaitė pakvietė visus rajono priešmokyklinukus į virtualų edukacinį renginį – viktoriną „Aš gyvenu Lietuvoj“. Viktorinos tikslas – plėsti vaikų žinias apie gimtąjį kraštą. Turtinti žodyną. Atskleisti vaikų kūrybiškumą. Dalintis kūrybine patirtimi, bendradarbiaujant su priešmokyklinio ugdymo įstaigomis. Dalyviai iš anksto ruošėsi viktorinai. Gilino žinias apie Lietuvos miestus, upes, miškus, transporto priemones ir kt. Turėjo paruošti prisistatymus ir namų užduotis. Visus dalyvius pasveikino Ukmergės vaikų l/d „Nykštukas“ direktorė Rita Motiejūnienė ir pavaduotoja ugdymui Renata Gudaitienė. Vaikai atsakinėjo į klausimus, atliko užduotėles, piešė, konstravo, atidžiai klausėsi draugų iš kitų darželių. Už atsakymus ir darbelius komandos gavo šypsenėles. Renginyje dalyvavo Ukmergės vaikų l/d „Vaikystė“ „Kvatoklio“ ir „Klausučio“ gr., vaikų l/d „Saulutė“, vaikų l/d „Žiogelis“, Taujėnų gimnazijos „Pelėdžiukų“ gr. ir vaikų l/d „Nykštukas“ priešmokyklinukai ir jų mokytojos.

Dėkojame už nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą.

 

 

 

 

 

 

Programa “Zipio draugai”

Ukmergės vaikų l/d “Nykštukas” priešmokyklinio ugdymo mokytojos grupėse įgyvendina Tarptautinę programą „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams.