Strateginiai tikslai ir uždaviniai

1. Siekti kokybiško ir efektyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo.

1.1.Tobulinti vaikų  pažangos vertinimo ir fiksavimo sistemą.

1.2. Tobulinti ugdymo turinį, taikant  ugdymo procese inovatyvius metodus, IKT.

1.3. Tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją.

Tikslo įgyvendinimo  kriterijai:

Atnaujinta vaikų pažangos vertinimo sistema. Pilnai įdiegtas el. dienynas „Mūsų darželis“, kuriame Mokytojai rašo ugdomosios veiklos planus, žymi vaikų lankomumą, vertina vaikų pasiekimus, teikia tėvams informaciją. 5 iš 10 grupių  ugdomojoje veikloje taiko projektinį metodą, STEAM ir IKT. Mokytojai per metus išklauso ne mažiau 10 val. mokymus (kontaktiniu ir nuotoliniu būdu). Per metus visos Mokytojos organizuoja po 1 atvirą ugdomąją veiklą pagal projektą „Auklėtoja -auklėtojai“.

Laukiami rezultatai:

Visi Mokytojai naudos el. dienyną „Mūsų darželis“. Mokytojai  ugdomojoje veikloje ir vaikų vertinime taikys šiuolaikinius, inovatyvius metodus, IKT. Planuodamos ugdomąją veiklą taikys projektinį metodą, veiklos bus orientuotos į patirtinį ugdymą. Tobulins savo profesinę kompetenciją įvairiuose seminaruose, mokymuose, dalysis gerąja patirtimi su įstaigos ir rajono mokytojais.

2.Kurti saugią darželio ir vaikų gebėjimus plėtojančią aplinką.

2.1.  Įsteigti naują, Higienos normas atitinkančią, jaunesniojo ikimokyklinio (1-3 metų) amžiaus vaikų grupę.

2.2. Užtikrinti vaikų fizinį saugumą mokyklos teritorijoje.

2.3. Modernizuoti ir atnaujinti lauko bei vidaus aplinką, pritaikant ją vaikų gebėjimų plėtotei.

2.4. Pagerinti vaikų, turinčių spec. ugdymosi poreikių mokymo(si) galimybes.

Tikslo įgyvendinimo kriterijai

Įrengta moderni, dešimčiai 1-3 metų vaikų amžiaus ikimokyklinė grupė, tenkinami tėvų poreikiai. Įrengtas lauko aikštelių apšvietimas. Įrengti modernūs įvažiavimo vartai į Mokyklos teritoriją. Atnaujintas ir pritaikytas ugdomajai veiklai augalų labirintas. Įkurtas sodas. Patobulinta tyrinėjimo erdvė. Įrengta individuali vieta grupėje spec. poreikių vaikams ugdytis. Įrengtas pojūčių kambarys įtraukiajam ugdymui.

Laukiami rezultatai

Įrengta nauja vaikų, grupė, kurią lanko 1-3 metų vaikai. Mokyklos lauko erdvė bus saugi, leidžianti užtikrinti ugdymą ir tamsiu paros metu. Įkurtos ir atnaujintos lauko erdvės vaikų ugdymui ir gebėjimų plėtotei. Spec. poreikių vaikams bus sudarytos galimybės mokytis ir ugdytis sukurtose erdvėse.

3.Tobulinti darželio ir šeimos bendravimo, bendradarbiavimo kompetenciją.

3.1. Plėsti vaikų neformaliojo ugdymo paslaugas.

3.2.Aktyvinti tėvus, skatinant burtis į grupes, klubus.

3.3. Taikyti šiuolaikiškus bendravimo su tėvais būdus.

Tikslo įgyvendinimo kriterijai

Veikia krepšinio, futboliuko, ištvermės ir lankstumo (gimnastika ir alpinizmas), Robotikos, choreografijos ir dainavimo būreliai. Įkurtas tėvų klubas. Informacijai teikti naudojamos IT – Gmail, Facebook, Messenger, Zoom, Miscrosoft Teams, „Mūsų darželis“. Taikomas nuotolinio ugdymo metodas ir organizuojami susirinkimai, pasitarimai nuotoliniu būdu.

Laukiami rezultatai

Įstaigoje veiks įvairūs būreliai, skirti tenkinti vaikų ir tėvų poreikius. Tėvai dalyvaus vaikų ugdymo procese, pasiekimų vertinime. Pedagogai dalinsis informacija su tėvais naudojant įvairias IKT priemones.