Logopedė Marija Motiejūnienė logopedinius užsiėmimus įstaigos ugdytiniams organizuoja penkis kartus per savaitę  nuo

8 . 00 iki 12.24 .      

Logopedė lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ dirba su vaikais, turinčiais kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, rūpinasi jų kalbos vystymosi raida. Taip pat:

 • vertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • mokslo metų eigoje periodiškai tikrinami vaikų kalbiniai gebėjimaį, nustatomi kalbos ir kalbėjimo sutrikimai, vertinamas pažangumas;
 • tiria vaiko kalbą: tartį, aktyvųjį/pasyvųjį žodyną, kalbos gramatinę sandarą, rišliąją kalbą;
 • numato pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų siekimo būdus, metodus ir jų taikymą praktiškai;
 • padeda įveikti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • konsultuoja lopšelio-darželio mokytojus, ugdytinių tėvus (globėjus/ rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais;
 • pataria mokytojams, kaip planuoti papildomą pagalbą kalbėjimo ir kitų sutrikimų turintiems vaikams;
 • vedami individualūs bei grupiniai užsiėmimai, atsižvelgiant į esamus kalbėjimo sutrikimus, jų pobūdį, vaikų amžių ir kt.
 • esant poreikiui, teikiamos rekomendacijos dėl papildomo gebėjimų vertinimo Ukmergės Švietimo pagalbos tarnyboje ar pas kitus specialistus.
 • mokslo metų eigoje fiksuojami vaikų pasiekimai, teikiamos individualios užduotys, rekomendacijos, siekiant korekcijos tęstinumo namuose;
 • dalyvauja Vaiko Gerovės Komisijos veikloje.

 

Logopedės  pranešimas įstaigos mokytojoms „Sensorinė integracija. Komponentai. Disfunkcijos“

 

2021 lapkričio 4 dieną, Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ logopedė Marija Motiejūnienė įstaigos pedagogėms pristatė pranešimą – „Sensorinė integracija. Komponentai. Disfunkcijos“. Pranešimo metu buvo kalbama apie 8 žmogaus sensorines sistemas, jų funkcijas bei galimus sutrikimus. Nagrinėtos atvejų analizės, neigiami veiksniai, galimos priežastys, kurios galėjo turėti įtakos tam tikram, atipiškam vaikų elgesiui. Pedagogės dalijosi asmeninėmis patirtimis bei pastebėjimais. Nustatyta, kad sensorinės integracijos sutrikimų be nustatytos diagnozės turi 10-55% vaikų, o vaikai turintys autizmo spektro, dėmesio ir aktyvumo, pažinimo sutrikimų – 87-90%. Kadangi vaikų, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir įvairių raidos sutrikimų vis daugėja ir ugdymo įstaigose, pristatytas logopedės pranešimas buvo
aktualus ir naudingas.