Logopedė Marija Motiejūnienė logopedinius užsiėmimus įstaigos ugdytiniams organizuoja penkis kartus per savaitę  nuo

8.00 iki 12.24 .      

 

Logopedė dirba su vaikais, turinčiais kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, rūpinasi jų kalbos vystymosi raida. Taip pat:

 • vertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • mokslo metų eigoje periodiškai tikrinami vaikų kalbiniai gebėjimaį, nustatomi kalbos ir kalbėjimo sutrikimai, vertinamas pažangumas;
 • tiria vaiko kalbą: tartį, aktyvųjį/pasyvųjį žodyną, kalbos gramatinę sandarą, rišliąją kalbą;
 • numato pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų siekimo būdus, metodus ir jų taikymą praktiškai;
 • padeda įveikti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • konsultuoja lopšelio-darželio mokytojus, ugdytinių tėvus (globėjus/ rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais;
 • pataria mokytojams, kaip planuoti papildomą pagalbą kalbėjimo ir kitų sutrikimų turintiems vaikams;
 • vedami individualūs bei grupiniai užsiėmimai, atsižvelgiant į esamus kalbėjimo sutrikimus, jų pobūdį, vaikų amžių ir kt.
 • esant poreikiui, teikiamos rekomendacijos dėl papildomo gebėjimų vertinimo Ukmergės Švietimo pagalbos tarnyboje ar pas kitus specialistus.
 • mokslo metų eigoje fiksuojami vaikų pasiekimai, teikiamos individualios užduotys, rekomendacijos, siekiant korekcijos tęstinumo namuose;
 • dalyvauja Vaiko Gerovės Komisijos veikloje.

 

Specialioji pedagogė Marija Motiejūnienė organizuoja užsiėmimus penkis kartus per savaitę nuo 15.00 – 17. 12.

Specialioji pedagogė padeda specialiųjų poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir ugdyti neišlavėjusias funkcijas, atsižvelgiant į ugdytinių esamus gebėjimus, amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius. Taip pat:

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Bendradarbiaujant su pedagogais, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, ugdymo įstaigą aptarnaujančiais Švietimo pagalbos tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo metodus ir būdus, kurie atitinka specialiųjų poreikių turinčių ugdytinių poreikius bei galimybes.
 • Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Padeda pedagogams pritaikyti mokomąją medžiagą ir priemones, rengti ugdymo programas, pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias programas.
 • Teikia metodinę pagalbą pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese. Juos konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais.
 • Dalyvauja ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.
 • Dalyvauja rajono metodinio būrelio organizuojamose veiklose.

 

 “Šiuolaikiniai vaikai. Alfa karta. Ugdymosi galimybės ir iššūkiai”

2022 m. rugsėjo 5 dieną logopedė-spec. pedagogė  M. Motiejūnienė mokytojų susirinkimo metu pristatė savo pranešimą apie alfa (šiuolaikinės) kartos vaikų išskirtinumus. Kartu su mokytojomis diskutavo ir dalinosi pastebėjimais iš darbo su šiuolaikiniais vaikais. Susirinkimo pabaigoje logopedė išdalino anketas, skirtas vaikų tėvams,  apie  vaikų žaislus, žaidimus, filmukus, pomėgius, laiką prie IT.

2022 m. spalio 4 dieną logopedė – spec. pedagogė M. Motiejūnienė kartu su mokytojomis pratęsė praeito mėnesio diskusiją apie alfa kartos vaikų ugdymo galimybes ir mokytojams kylančius iššūkius. Mokytojos pasidalino anketų rezultatais, papasakojo apie pastebėtas tendencijas. Diskusijos metu buvo aptartos vaikų ugdymo galimybės, formos, kurios atlieptų būtent šiuolaikinių vaikų gebėjimus ir poreikius.

 

Logopedės M. Motiejūnienės pranešimas įstaigos mokytojoms „Sensorinė integracija. Komponentai. Disfunkcijos“

2021 lapkričio 4 dieną, Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ logopedė Marija Motiejūnienė įstaigos pedagogėms pristatė pranešimą – „Sensorinė integracija. Komponentai. Disfunkcijos“. Pranešimo metu buvo kalbama apie 8 žmogaus sensorines sistemas, jų funkcijas bei galimus sutrikimus. Nagrinėtos atvejų analizės, neigiami veiksniai, galimos priežastys, kurios galėjo turėti įtakos tam tikram, atipiškam vaikų elgesiui. Pedagogės dalijosi asmeninėmis patirtimis bei pastebėjimais. Nustatyta, kad sensorinės integracijos sutrikimų be nustatytos diagnozės turi 10-55% vaikų, o vaikai turintys autizmo spektro, dėmesio ir aktyvumo, pažinimo sutrikimų – 87-90%. Kadangi vaikų, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir įvairių raidos sutrikimų vis daugėja ir ugdymo įstaigose, pristatytas logopedės pranešimas buvo
aktualus ir naudingas.