Kviečiame į šventę “Neptūno karalystėje”

 

 

 

PATVIRTINTA

Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorės 2021 m.

 birželio 25 d. įsakymu Nr. V-45

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ,  MOKYTOJŲ  
PROJEKTO ,,VASARA, VANDUO IR AŠ“
NUOSTATAI

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų projekto ,,Vasara, vanduo ir aš“ (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Projekto tikslas – organizuojant veiklas vaikams, atskleisti vandens naudą žmogaus organizmui ir svarbą sveikatos stiprinimui vasaros metu.
 2. Projekto uždaviniai:

3.1.  Gerinti vandens gėrimo įpročius, išbandant skirtingus vandens gardinimus.

3.2.  Organizuoti grūdinimą oru, vandeniu ir saule.

3.3.  Organizuoti judrią veiklą lauke su vandeniu.

III. DALYVIAI

 1. Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai – mokytojai ir ikimokyklinio, priešmokyklinio  amžiaus vaikai.

IV. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA

 1. Projektą inicijuoja Ukmergės vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ papildomo ugdymo mokytoja Neringa Godliauskienė, tel.: 861235564, el. p.: neringago@gmail.com ir mokytoja metodininkė Rita Jakienė, tel.: 868551575 el. p.: ritajakiene1968@gamil.com , koordinuoja –  direktorės pavaduotoja ugdymui Renata Gudaitienė, tel.: 862504338, el. p.: renatagudaitienee@gmail.com  .
 2. Projekto nuostatai skelbiami Ukmergės vaikų lopšelio – darželio „Nykštukas“ internetinėje svetainėje – www.ukmergesnykstukas.lt .
 3. Projektas organizuojamas birželio – rugpjūčio mėnesiais veiklų laiką ir veiklas įstaigos organizuoja savo nuožiūra. Organizatoriai numato fizinį aktyvumą skatinančias veiklas (pvz. judrieji žaidimai ir estafetės su vandeniu), organizmo grūdinimą oru, vandeniu, saule, vandens gėrimą ir skanavimą su įvairiais priedais.
 4. Įgyvendinus suplanuotas veiklas, kiekviena įstaiga dalyvaujanti projekte, atsiunčia 2-3 geros kokybės foto nuotraukas (koliažą) labiausiai atspindinčias projekto tikslą ir uždavinius su įstaigos pavadinimu ant jos, taip pat užpildytą dalyvio anketą (žr. Priedą Nr. 1). Nuotraukas ir užpildytą dalyvio anketą siųsti direktorės pavaduotojai ugdymui Renatai Gudaitienei, el. p.: renatagudaitienee@gmail.com . Dalyvių skaičius iš vienos įstaigos – neribojamas.
 5. Nuotraukos gali būti siunčiamos iškart įgyvendinus suplanuotas veiklas, bet ne vėliau nei iki rugpjūčio 20d.
 6. Projekto nuotraukos publikuojamos įstaigos facebook paskyroje – Ukmergės l/d „Nykštukas“ ir Ukmergės vaikų lopšelio – darželio „Nykštukas“ internetinėje svetainėje – www.ukmergesnykstukas.lt .
 7. Atsiųstos nuotraukos patvirtina, kad gauti ugdytinių tėvų sutikimai nuotraukų viešinimui edukaciniais tikslais.
 8. Pasibaigus projektui Ukmergės vaikų lopšelis – darželis Nykštukas“ visoms dalyvavusioms įstaigoms, mokytojams išsiųs padėkas.

 V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Organizatoriai, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo sąlygas.
 2. Darbai neatitinkantys projekto nuostatų, nebus publikuojami.
 3. Projekto organizatoriai neatsako už viešoje aplinkoje publikuojamų asmenų duomenų apsaugą, tuo rūpinasi projekte dalyvaujančios ugdymo įstaigos.

 

______________________________________________________

 

 

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO RĖŽIMO TAIKYMO UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE IR PRADINIO UGDYMO KLASĖSE

2020 m. gruodžio 8 d. Nr. 13-2274

Ukmergė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3.1. papunkčiu ir 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2544 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3.1. papunkčiu, atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2020 m. gruodžio 7 d. raštą Nr. (10-24 16.1.17 E)2-124388 „Dėl siūlymo taikyti infekcijų plitimą ribojantį rėžimą“ bei siekdamas suvaldyti / sumažinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje:

 1. N u s t a t a u, kad:

1.1. rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, pradinio ugdymo klasėse (toliau – ugdymo įstaigos), esant COVID-19 ligos išplitimo pavojui, įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas;

1.2. švietimo veikla ugdymo įstaigose stabdoma ir ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu nuo 2020 m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 22 d.

 1. Į p a r e i g o j u Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vadovus:

2.1. užtikrinti vaikų priežiūros grupės (-ių) veiklą vaikams, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti kontaktiniu būdu nuo 2020 m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 22 d.

2.2. vykdyti visus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento nurodymus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių taikymo;

2.3. užtikrinti, kad ugdymo įstaigų darbuotojai, vaikai, turėję sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), operatyviai atliktų tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, taip pat užtikrinti, kad šie darbuotojai, kol gaus neigiamą tyrimo atsakymą, laikytųsi Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-1335 redakcija);

2.4. užtikrinti ugdymo įstaigų patalpų valymą ir dezinfekciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis dėl sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros įstaigų patalpų dezinfekcijos (kai galimas užteršimas SARS-CoV-2 virusu) bei rekomendacijomis dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijai.

 

Administracijos direktorius                                                       Darius Varnas

 

 

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU

2020-12-08 Nr. 13-2278

 Ukmergė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,  Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu,  Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr.  1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3.1  papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr.V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr.V-2544 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3.1 papunkčiu, atsižvelgdamas  į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2020 m. gruodžio 7 d. raštą Nr.(10-2416.1.17E)2-124388 ,,Dėl siūlymo taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą“ nuo 2020 m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 22 d. imtinai: 

 1. Įpareigoju

1.1.Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vadovus užtikrinti, kad ugdymas mokyklose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio (pradinio ugdymo individualizuotą), pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas būtų vykdomas nuotoliniu  būdu;

1.2.Švietimo pagalbą, teikiamą švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų, organizuoti nuotoliniu  būdu;

2. Pavedu Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vadovams:

2.1.organizuoti vaikų priežiūros grupes vaikams, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti kontaktiniu būdu. 2.2.į vaikų priežiūros grupes priimti vaikus, kurių tėvai pateikė prašymą dėl ugdymo įstaigos lankymo poreikio ir pažymą iš darbovietės, liudijančią, kad tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu.

3.Laikyti netekusiu galios Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 27 d. įsakymą Nr. 13-2160 ,,Dėl ugdymo proceso organizavimo karantino metu“.

4. Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gruodžio 9 d

.Administracijos direktorius                                                                                                                              Darius Varnas Ramunė Bakučionienė,  Vaidotas Kalinas

 

 

 

 

 

 

Kaip sumažinti pavojų užsikrėsti koronavirusais

Atsižvelgdami į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į NVSC šiais būdais:
tel. nr. 8 5 2124098
el. paštu 
info@nvsc.lt
arba  
užpildant formą  http://nvsc.lrv.lt/covid-19

Jeigu šiemet lankėtės Kinijoje ar Šiaurės Italijoje ir grįžę pajutote simptomus, panašius į gripo, kreipkitės į bendrąjį pagalbos centrą tel. 112.

Kilus klausimų dėl naujojo koronaviruso galima skambinti NVSC visą parą: +370 618 79984, +370 616 94562

Daugiau informacijos https://nvsc.lrv.lt/ ir http://sam.lrv.lt/ tinklapiuose.