Ukmergės vaikų lopšelio darželio “Nykštukas” Nuostatai patvirtinti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos  2019-11-27 sprendimu Nr. 7-182                                                                                                                   Nuostatai

VIZIJA

    Moderni ugdymo įstaiga:

 • aprūpinta pažangiomis technologijomis, atvira naujovėms, informacijai, nuolatinei kaitai;
 • ugdytiniams teikianti dorovės, kultūros ir sveikatos supratimo pamatus;
 • atsakingu valdymu užtikrinanti socialinį teisingumą, racionaliu išteklių naudojimu grįstą paslaugos teikimą;
 • kurioje pedagogai turi aukštas pedagogines kompetencijas ir plėtoja partnerystės ryšius su šeima;
 • kurios fizinės erdvės sudaro sąlygas kiekvienam gerai jaustis, plėtoti prigimtines galias.

MISIJA

Užtikrinti savalaikį ir kokybišką valstybės bei savivaldybės deleguotų funkcijų ir iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, teikiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ir socialines paslaugas.

Teikti kokybišką, į vaiką orientuotą ugdymą.

Bendromis šeimos, pedagogų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pastangomis stiprinti vaikų sveikatą, gilinti šios srities žinias bei įgūdžius.

Teikti specialiąją pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.

Vykdyti tėvų švietimo funkciją.

FILOSOFIJA

Gerbti kiekvieną žmogų ir leisti jam būti unikaliu.

STRATEGINIAI TIKSLAI

 1. Tobulinti ugdymo kokybę, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus.
 2. Stiprinti bendradarbiaujančią ir besimokančią bendruomenę.
 3. Plėtoti sveikatos stiprinimą ir ugdymą, skatinant įstaigos bendruomenės dalyvavimą įvairioje veikloje.

 

STPRYBĖS

 1. Lopšelis-darželis – Sveikatą stiprinanti ikimokyklinio ugdymo mokykla (sveikatos stiprinimo programa, sveikatos saugos reikalavimus atitinkanti aplinka, papildomo- jo ugdymo ir sveikatos priežiūros specialistės).
 2. Įrengtos sveikatą stiprinančios edukacinės erdvės (sporto salė, vidaus ir lauko braidžiojimo baseinėliai, relaksacijos salytė, erdvė ir priemonės plokščiapėdžių mankštai, lauko aplinka, sporto aikštelė, sportiniai įrenginiai).
 3. Edukacinės erdvės (grupių, muzikos, sporto salių, relaksacijos salytės, lauko aplinkos) tenkina vaikų poreikius ir puoselėja vaikų gebėjimus.
 4. Teikiama logopedo pagalba vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
 5. Stabilus, kvalifikuotas pedagogų kolektyvas.
 6. Palankios sąlygos pedagogams tobulinti kvalifikaciją, įgyjant pedagoginių ir dalykinių kompetencijų.